જ્યારે નોરા ફતેહી પોતાનું નામ કમાવવા કેનેડાથી ભારત આવી હતી, ત્યારે તે આ દેશમાં કોઈને ઓળખતી નહોતી. શરૂઆતના દિવસોમાં, તેણે મુંબઇમાં ખૂબ જ સંઘર્ષ કર્યો,…