ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી વિજય રુપાણી તેમની છ દિવસની ઇઝરાયેલ વીઝીટે ગયા છે. તેમણે ત્યાં કેટલીક કંપનીઓ અને ડેલીગેશન સાથે મુલાકાત કરી હતી. વિજય રુપાણીએ ડ્રીપ ઇરીગેશન…