ઓરિસ્સાના કેન્દુઝર જિલ્લાના બૈતરણી ગામના 70 વર્ષીય ખડુત ત્રણ ત્રણ વર્ષ સુધી પર્વત તોડી ગામ સુધી પાણી પહોંચાડવા સેંકડો કિલોમીટર લાંબી નહેર બનાવી. આ ખેડુતનું…