ગુજરાતમાં દારુબંધી માત્ર નામની છે. ખાનગીમાં દેશી દારુ અને વિદેશી દારુનું વેચાણ મોટા પાયે થાયછે. રોજેરોજ દારુ પકડાવાના સમાચાર આવતાં જ હોય છે. ગુજરાતમાં અગાઉ…