ચીન ના વુહાન શહેર થી ફેલાવાના ચાલુ થયેલ કોરોના વાઇરસ એ અત્યારે આખી દુનિયાના મોટા ભાગના દેશો ને ત્રસ્ત કરી દીધા છે. જેને અટકાવવા માટે…