સોમવારે દિલ્હીના લોકોને 40 જેટલી સરકારી સેવાઓ ઘરે જ મળી રહે તે માટે કેજરીવાલ સરકારે નવી યોજના શરુ કરી છે. કેજરીવાલ સરકાર આઠ અલગ અલગ…