આજે જયાપાર્વતી વ્રતનો પ્રારંભ થયો છે. તો આવો જાણીએ વ્રત કરવાનાં દસ કારણો ગુજરાતમાં જ નહિ, અનેક રાજ્યમાં યુવતીઓ દ્વારા જયાપાર્વતી વ્રત કરવામાં આવે છે.…