આજે 12 ઓગસ્ટે વૈજ્ઞાનિક ડો વિક્રમ સારાભાઈનો જન્મદિવસ છે. ડો વિક્રમ સારાભાઈનો જન્મ 12 ઓગસ્ટ, 1919 ના રોજ અમદાવાદ, ગુજરાતમાં થયો હતો. તેમના પિતા અંબાલાલ…