વાત જાણે એમ છે કે બંગાળમાં થોડા દિવસ પહેલા જુનિયર્સ ડોક્ટર સાથે મારપીટ થઇ હતી, બંગાળમાં ડોક્ટરની આ હિંસાની ઘટના પછી શરુ થયેલ વિરોધ આજે…