ગયા ચોમાસામાં અમદાવાદ ખાડાવાદ બન્યુ હતું. અમદાવાદ શહેરના ઘણાબધા રોડ એક જ વરસાદમાં તુટી ગયાં હતાં અને સોશીયલ મીડીયામાં ચર્ચાઓ ઉભી થઇ હતી. મ્યુનિસપિલ કોર્પોરેશને…