૧૮ ઓગસ્ટથી એશિયન ગેમ્સનો પ્રારંભઇન્ડોનેશિયા માં થઈ રહ્યો છે ને એમાં અમદાવાદની અંકિતા રૈનાનો પણ સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે જે ગુજરાત માટે ગૌરવ લેવા જેવી…