મહારાષ્ટ્ર સાયબર સેલે ટિક ટોક ની જેમ કામ કરતા Mitron એપ યુઝર્સ માટે એક માહિતી બહાર પાડી છે. તેમનું કહેવું છે કે એપ્લિકેશનમાં સુરક્ષાની ઘણી…