આજકાલના લોકોને સોશિયલ મીડિયાનો નસો કંઇક એમ ચડ્યો છે કે તે મોત સુધી પછી વળીને જોતા નથી. મિત્રો તમે જોતા હસો અવારનવાર ટીકટોક પર વિડીઓ…