ફેસબુકે ૪ વર્ષ પહેલા ૧૯ બિલિયન ડોલરમાં વોટ્સઅપ કંપની ખરીદી હતી.વોટસઅપના કો-ફાઉન્ડર જેન કૂમે ફેસબુક છોડી દીધુ છે. સોશીયલ મીડીયામાં થઇ રહેલી ચર્ચામાં તેમના ફેસબુક…