1,100 શહેરોમાં Jio Giga Fiber લોન્ચ કરવામાં આવશે તેવી જાહેરાત મુકેશ અંબાણી દ્રારા રીલાયન્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ ની 41 મી એજીએમમાં કરવામાં આવી. ઘણા સમયથી બીટા પરીક્ષણ…