સરકારે દક્ષિણ દિલ્હીમાં 7 વસાહતોના પુનઃવિકાસ માટે 14,000 વૃક્ષો કાપવાની યોજના છે. આના વિરોધમાં આશરે 15,000 પ્રદશનકર્તાઓએ ભેગા મળીને શરુ કર્યુ “ચિપકો આંદોલન”. શહેરી વિકાસ…