જમીન પરથી ઉભા થઈને હજારો કરોડની સંપત્તિ પ્રાપ્ત કરનાર ધીરૂભાઇ અંબાણીની સંઘર્ષની વાર્તા દરેક વ્યક્તિ જાણે છે. પરંતુ, બહુ ઓછા લોકોને ખબર હશે કે ધીરુભાઈને…

જો તમારી ખિસ્સામાં 4 લાખ રૂપિયા છે તો તમે શું કરશો? કોઈ પોતાને માટે એક ઝગમગતી નવી કાર ખરીદશે, કદાચ કોઈ ઘરેણાં ખરીદી શકે, અથવા…