ગુમ થયેલા બાળકોને શોધી કાઢવામાં મદદ કરતી એપ્લિકેશન લોંચ કરાઇ. વાણિજય અને ઉદ્યોગ પ્રધાન સુરેશ પ્રભુ અને નોબેલ પુરસ્કારથી સન્માનિત કૈલાશ સત્યાર્થીએ ગુમ થયેલા બાળકોને…